lördag 26 januari 2013

Motion 37:2013. Motion om hemhämtning av förpackningar samt att införa pantsystem för lågenergilampor och elavfall


Stockholmscenterns motion 2013:37
Motionär: Helen Törnqvist, Bromma
Ämne: Motion om hemhämtning av förpackningar samt att införa pantsystem för lågenergilampor och elavfall

Många miljöhandlingar sker i vardagen av människor som gör val: Att ta bussen istället för bilen, att återanvända istället för att köpa nytt, att sortera sopor istället för att trycka ned allt i samma påse. Med den viktbaserade avfallstaxan för en- och tvåfamiljshus lönar det sig att källsortera, men miljöarbetet kan fortfarande göras lättare. Nästa steg är att stockholmarna sorterar ut matavfall som kan samlas in för rötning till biogas, som är ett förnyelsebart drivmedel. Därefter skulle jag vilja se att förpackningar och tidningar hämtas i hushållen och flerfamiljshusen. Många bostadsrättsföreningar och stadens bostadsbolag arrangerar idag sortering av olika fraktioner i miljöstugor eller källare. Förpackningarna hämtas av företag, som man köper tjänsten av. Villaägare och övriga är hänvisade till en återvinningsstation som sköts av Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB, FTI AB. Det är inte helt lätt att få städningen och tömningen att fungera. Människor som kommer med påsar fulla av förpackningar till en överfull återvinningsstation har ibland en benägenhet att lämna sina påsar i tron att någon som ska tömma stationen snart kommer dit. Detta är olagligt och inte något att förorda. Jag skulle önska att samtliga stockholmare fick hämtning av förpackningar, glas och tidningar i hemmen, för bästa miljönytta.

Även insamlingen av elavfall kan förbättras. Trots att mängden elektronik ökar med 4 kg/person och år har insamlingen av stockholmarnas elavfall varit oförändrat sedan 1993, enligt stadens egen plockanalys av kärl- och säckavfall 2011. Människor lagrar till viss del uttjänta elektronikprodukter i sina hem, vilket innebär att delar inte kan återvinnas, utan att producenterna istället måste utvinna nytt material. Med ett pantsystem på elavfall skulle säkerligen återvinningsgraden öka.
När det gäller lågenergilampor, som räknas till elavfall, är dessa mer energieffektiva än tidigare lamptyper. Men lågenergilampor innehåller det hälsovådliga grundämnet kvicksilver, som i värsta fall kan leda till kvicksilverförgiftning. Enligt Svensk Glasåtervinning slängdes 200 000 lågenergilampor felaktigt i glasåtervinningen 2012. Det är alltså av samhälleligt intresse att medborgarna i så stor utsträckning som möjligt källsorterar sina använda lågenergilampor, även om de skulle ha gått sönder. Mot bakgrund av att återvinningsgraden av PET-flaskor är hög (73-92 % enligt Pantamera) föreslår jag att man inför pant på lågenergilampor, samt gör insamlingen mer tillgänglig.

Jag yrkar:

Att Stockholmscentern verkar för att förpackningar och tidningar hämtas i hushållen.

Att Centerpartiet verkar för att införa pant på lågenergilampor och övrigt elavfall

Att Motionen sänds vidare till riksstämman

Att Motionen sänds vidare till kommungruppen för behandling


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar