lördag 26 januari 2013

Motion 36:2013. Motion om att Ålstensskogen blir naturreservat och byggytor i Bromma inventeras


Stockholmscenterns motion 2013:36
Motionär: Helen Törnqvist, Bromma
Ämne: Motion om att Ålstensskogen blir naturreservat och byggytor i Bromma inventeras

Stockholm är en växande stad, vilket Centerpartiet välkomnar och verkar för. Människor som vill bidra till vår stads utveckling med idéer och drivkrafter ska få plats. Det är min fulla övertygelse att öppenheten, utvecklingsbejakandet och inkluderingen bidrar till att staden klarar sig bra ekonomiskt och regionen står sig bra i relation till övriga landet när det gäller arbetslöshet och ekonomi. Stockholmscenterns inriktning är att bygga en tät, hög stad där det är lätt att cykla, gå och åka kollektivt.

Staden markanvisar 4000 lägenheter per år, men det behövs hela tiden fler bostäder och därmed mer yta att bygga på. Jag ser en stor potential i Bromma, som är den av Stockholms stadsdelar som har mest grönyta per invånare. Jag vill se en uppdaterad inventering av ytor att bygga på. Det kan handla om att bygga på parkeringsgarage i kollektivtrafiknära läge, att identifiera oanvända ytor och mark som skulle kunna bebyggas efter en nedgrävning av luftburna kablar osv.
Stockholmscentern värnar också varmt de gröna värdena. Naturen är betydelsefull för människors möjlighet till reflektion, återhämtning och vila. Närheten till naturen är något som olika målgrupper uppskattar i sin vardag; för spontanidrott och lek, utflykter och utevistelse. Det är viktigt att grönytor i form av naturreservat och parker håller en hög kvalitet.

Bromma innehåller 2,5 naturreservat - Grimsta i väst, Judarn i söder och Kyrksjölöten i centrala Bromma. Dessa är välanvända och lättillgängliga även för innerstadsborna. I Ålsten vid Mälaren i sydost finns en skog av blandskogstyp. Där finns fornlämningar som ett bronsåldersröse och ett gravfält. Jag tycker att detta område ska bli naturreservat. Det skulle vara en stark signal gentemot de boende i trädgårdsstaden att Centerpartiet inte vill bebygga den orörda ytan och att vi är det parti som främst värnar att natur av hög kvalitet tillgängliggörs för stockholmarna.

Jag yrkar på:

Att staden gör en inventering av mark att bebygga i Bromma

Att Centerpartiet verkar för att Ålstensskogen blir naturreservat

Att motionen vidaresänds till kommungruppen för behandling

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar